لغو برگزاری آزمون های آزمایشی تا پایان فروردین 99

** نظر به تداوم تعطیلی مراکز آموزشی تا ۲۰ فروردین 1399 ، کلیه آزمون های موسسه تافل۳ تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ برگزار نخواهد شد . **

📌 آن دسته از داوطلبانی که در آزمون های اسفند 98 و فروردین 99 ثبت نام بعمل آورده و تمایل به دیفر آزمون خود به تاریخ های اردیبهشت و یا خرداد 99 را دارند با کلیک برروی متن اطلاعیه و ورود به حساب کاربری خود می توانند نسبت به تغییر تاریخ رایگان آزمون خود اقدام نمایند .

Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1743961394186489 18 15 20 21 74
2 8962664729988576 19 11 18 19 67
3 1077244053688641 28 28 21 22 99
4 5408143064951386 27 24 24 26 101
5 1058234345629696 22 15 20 18 75
6 0818324644347446 18 20 21 19 78
7 6757390689066187 25 25 22 24 96
8 0186603163212460 20 15 18 21 74
9 1045715686686764 22 18 18 18 76
10 5399886766220632 29 18 24 27 98
11 6101003802906656 18 14 15 13 60
12 7505373346908261 8 7 14 13 42
13 8023105960225545 19 17 21 19 76
14 5097066632711194 19 23 21 20 83
15 5963280784999234 19 12 21 19 71
16 8210193371163709 14 19 13 0 46
17 1657735624396171 0 0 0 0 0
18 1618991139013620 24 22 22 22 90
19 1302533210313559 28 27 26 29 110
20 0124234692742207 0 0 0 0 0
21 5333773152732865 16 12 18 18 64
22 8995475390953476 28 26 18 22 94
23 4414673754997130 25 22 24 26 97