📌به اطلاع داوطلبان گرامی میرساند در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان ، استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست.


لذا از پذیرش داوطلبان محترم بدون ماسک معذور هستیم


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2893577809773290 28 23 23 26 100
2 5299132068203968 24 23 19 22 88
3 4523074494367058 18 24 21 22 85
4 7863293378832369 20 21 22 22 85
5 9329901931425679 27 22 24 22 95
6 8781581343748055 20 21 24 26 91
7 5802914944079492 30 30 26 27 113
8 0369359675203925 24 22 21 24 91
9 5230954761268864 14 16 17 16 63
10 2512835866190000 23 17 20 23 83
11 5103877967988209 15 13 15 23 66