لغو برگزاری آزمون های آزمایشی تا پایان فروردین 99

** نظر به تداوم تعطیلی مراکز آموزشی تا ۲۰ فروردین 1399 ، کلیه آزمون های موسسه تافل۳ تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ برگزار نخواهد شد . **

📌 آن دسته از داوطلبانی که در آزمون های اسفند 98 و فروردین 99 ثبت نام بعمل آورده و تمایل به دیفر آزمون خود به تاریخ های اردیبهشت و یا خرداد 99 را دارند با کلیک برروی متن اطلاعیه و ورود به حساب کاربری خود می توانند نسبت به تغییر تاریخ رایگان آزمون خود اقدام نمایند .

Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7197320799035704 8 15 21 23 67
2 6463922840630296 23 26 22 19 90
3 5038414476739181 16 11 22 18 67
4 0014750516351978 18 23 17 21 79
5 7740834164053496 22 26 23 25 96
6 5453348199722583 20 25 21 24 90
7 4792804403760672 28 28 23 21 100
8 5111308087886317 29 26 21 19 95
9 2991661100429613 22 27 21 19 89
10 5018069750210700 26 30 17 20 93
11 4716983070574701 0 0 0 0 0
12 6957334491625109 21 21 21 25 88
13 1989856202779251 13 11 21 21 66
14 6741475398446780 28 30 22 18 98
15 8757414829706973 16 19 18 21 74
16 1583226339436993 19 19 19 20 77
17 1640312594930449 17 20 24 12 73
18 6582770248468870 25 27 25 23 100