📌به اطلاع داوطلبان گرامی میرساند در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان ، استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست.


لذا از پذیرش داوطلبان محترم بدون ماسک معذور هستیم


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7555664420214537 25 26 24 22 97
2 2671097073264132 23 23 18 24 88
3 3791594147254026 27 22 23 24 96
4 5486642361241580 25 14 20 22 81
5 6379592633295616 22 21 24 12 79
6 1936634699036690 10 16 12 11 49
7 7859204327824061 21 20 23 23 87
8 3096075687799986 28 28 23 24 103