📌به اطلاع داوطلبان گرامی میرساند در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان ، استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست.


لذا از پذیرش داوطلبان محترم بدون ماسک معذور هستیم


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0729292525860340 11 13 17 16 57
2 2777181658603581 17 17 19 18 71
3 5195150646643527 20 20 23 20 83
4 7801930767686781 13 13 14 15 55
5 5267049975059774 30 30 28 28 116
6 1746297452208455 24 25 20 21 90
7 3911544133158212 15 14 15 16 60
8 3711713557682127 25 27 19 24 95
9 5993602743540425 20 16 20 21 77
10 7170463823901323 27 27 22 22 98
11 8539063478889489 23 21 22 22 88
12 2625266131852893 23 25 21 20 89
13 3758916072721953 26 24 14 0 64