📌به اطلاع داوطلبان گرامی میرساند در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان ، استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست.


لذا از پذیرش داوطلبان محترم بدون ماسک معذور هستیم


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4362289159354294 18 15 21 22 76
2 6836074167362809 26 27 22 23 98
3 1114244924094421 27 27 22 23 99
4 3148217520797533 28 28 23 24 103
5 4222210851654954 24 25 22 23 94
6 7657976448002056 29 26 24 20 99
7 7532785396088743 26 27 23 24 100
8 4290243383788717 24 21 24 24 93
9 3117733627941845 24 22 22 23 91
10 7337751931223601 0 0 0 0 0